Zespół specjalistów

Skontaktuj się z recepcją
poradnia@MiejsceTerapii.pl
+48 884 662 747
Recepcja czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-18.00

Michał Balcerzak
Jestem certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień i pedagogiem. Aktualnie realizuję 5-letni kurs psychoterapii systemowej w akredytowanej placówce. W mojej pracy skupiam się na pomocy w dotarciu do zasobów klienta, które pomogą poradzić sobie w sytuacjach problemowych. Pracuję przy użyciu technik uważności, dialogu motywującego. Wierzę, że relacja terapeutyczna oparta na zaufaniu, bezpieczeństwie i dialogu w połączeniu z zaangażowaniem ma dużą siłę pomagania. Zdobywając doświadczenie w pracy terapeutycznej nauczyłem się, że do osiągnięcia wyznaczanych celów prowadzą różne drogi. Dlatego w pracy z drugim człowiekiem podążam za jego potrzebami poprzez dostosowanie odpowiednich metod pracy.
Obecnie pracuję z osobami dorosłymi i nieletnimi eksperymentującymi, używającymi szkodliwie oraz uzależnionymi behawioralnie oraz od substancji psychoaktywnych. Prowadzę spotkania dla ich osób bliskich i rodzin, jak i terapię dla par i małżeństw.

Usługi:

 • Diagnoza uzależnienia
 • Psychoterapia indywidualna
 • Psychoterapia par i małżeństw
 • Konsultacja dla rodzin i osób bliskich
 • Poradnictwo dla rodziców
 • Konsultacja w zakresie:
  • używania substancji psychoaktywnych
  • korzystania z multimediów, robienia zakupów, hazardu, seksu i inne

Monika Kata-Sikorska
Jestem psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji i socjologiem.
Posiadam 23-letnie doświadczenie pracy z osobami dorosłymi i młodzieżą starszą a także rodzinami ze środowisk zagrożonych uzależnieniami i przemocą. Swoja ofertę kieruję do osób chcących poprawić jakość swojego życia, którzy zmagają się z różnymi trudnościami. Prowadzę psychoterapię osób dorosłych i młodzieży od 15 rż. w podejściu integracyjnym, który czerpie z wielu nurtów psychoterapii, dopasowując metody indywidualnie do potrzeb pacjenta. Szczególnie bliskie jest mi podejście systemowe.  Wierzę, że relacja terapeutyczna oparta na poczuciu bezpieczeństwa i zaufaniu pozwoli uruchomić własną motywację i wydobyć zasoby do zmiany. Uczestniczę w całościowym kursie psychoterapii akredytowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. Członkostwo w PTP zobowiązuje mnie do etycznej pracy oraz poddawania procesów terapeutycznych regularnej superwizji.  
Stale poszerzam swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach. Ukończyłam szkolenie trenerskie Treningu Zastępowania Agresji i Szkolenie z Dialogu Motywującego.   

Usługi:

 • Konsultacja psychoterapeutyczna dorosłych i młodzieży 15+ 
 • Psychoterapia dorosłych 
 • Psychoterapia młodzieży 15+ 
 • Terapia osób z rodzin dysfunkcyjnych
 • Poradnictwo rodzinne i psychoedukacja
 • Interwencja kryzysowa

Patrycja Olejniczak
Jestem psychologiem klinicznym,  oligofrenopedagogiem i trenerem TUS. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w placówkach oświatowych m.in. w przedszkolu terapeutycznym, szkole specjalnej, a także w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Posiadam również doświadczenie w pracy z dorosłym które zdobywałam w szpitalu psychiatrycznym, a także Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.  Podejmuję się pracy z osobami z niską samooceną, nie radzącymi sobie z trudnymi emocjami, doświadczającymi stresu i różnych form lęku. Bliskie są mi również problemy dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu. W mojej pracy ważne jest dla mnie zbudowanie relacji terapeutycznej opartej na empatii i zrozumieniu, a także jasne określenie celów i wzajemnych oczekiwań. W pracy stosuję elementy terapii poznawczo-behawioralnej, terapii ACT (akceptacji i zaangażowania) a także dialogu motywującego.

Usługi:

 • Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży
 • Terapia psychologiczna dorosłych
 • Interwencja kryzysowa
 • Poradnictwo i konsultacje psychologiczne

Rafał Adamczewski
Jestem doktorem pedagogiki i psychoterapeutą w trakcie realizacji całościowego kursu psychoterapii w nurcie integratywnym. W pracy preferuję pomoc przez oferowanie pozwalającą na akceptację autonomii i podmiotowości Klienta. W relacji z Klientem korzystam z założeń terapii rodzinnej bazującej na doświadczaniu, która w swej istocie czerpie z założeń egzystencjalizmu i fenomenologii. Bliskie mi są tym samym założenia teoretyczne psychologii humanistycznej. Od kilkunastu lat pracuję z rodzinami wieloproblemowymi, pracowałem też z rodzinami zastępczymi oraz osobami prowadzącymi rodzinne domy dziecka. Staram się wspierać rodziny, które znalazły się w kryzysie poprzez poradnictwo rodzinne, wychowawcze, psychologiczne oraz socjalne. Prowadzę również indywidualny trening umiejętności wychowawczych dla rodziców, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat wychowania. Wspieram też rodziny korzystające z pomocy zgodnie z Ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Jestem autorem Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie „Ty decydujesz” i jego współprowadzącym. Przez kilka lat pracowałem też w warsztacie terapii zajęciowej z dorosłymi osobami
z niepełnosprawnością sprzężoną. Ukończyłem własną psychoterapię, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej.

Usługi:

 • psychoterapia młodzieży 13+ i dorosłych
 • psychoterapia par
 • psychoterapia rodzinna
 • poradnictwo rodzinne w tym dla rodziców adopcyjnych i zastępczych
 • interwencja kryzysowa
 • terapia osób z rodzin dysfunkcyjnych (DDA, DDD)
 • terapia zaburzeń lękowych, depresyjnych, nastroju, inne

Justyna Szot
Jestem psychologiem o specjalności psychologia kliniczna zdrowia. Mam doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz trudnościami w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym. Współprowadziłam treningi umiejętności społecznych w różnych grupach wiekowych. Ukończyłam szkolenie z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych oraz szkolenie doskonalące kompetencje psychologa w pracy z dziećmi z rodzin z problemami uzależnień i przemocy. W swojej pracy zajmuję się wsparciem psychologicznym oraz wspieraniem rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych młodzieży i młodych dorosłych. Pracuję z osobami o obniżonej motywacji do działania, zmagającymi się ze zmianami w życiu oraz szukającymi nowych rozwiązań. Bliskie jest mi podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, które towarzyszy krótkoterminowemu wsparciu. W mojej pracy ważna jest dla mnie etyka pracy psychologa, dlatego pierwsze dwa spotkania z klientem przeznaczam na diagnozę problemu. Jeśli problem wykracza poza moje kompetencje, czy po prostu kompetencje psychologa, postaramy się zaplanować skuteczne działania pomocowe, które realnie wpłyną na poprawę komfortu życia.

Usługi:

 • Wsparcie psychologiczne młodzieży
 • Wsparcie psychologiczne młodych dorosłych
 • Poradnictwo i konsultacje psychologiczne
 • Interwencja kryzysowa

Barbara Wilanowska-Misińska
Jestem psychologiem i trenerem umiejętności mentalnych. Specjalizuję się w psychologii sportu. Pomagam w radzeniu sobie, rozumieniu siebie, czyli swoich stanów, emocji, zachowań. Wraz z mentalnym przygotowaniem wspieramy Twoje zasoby, które mają pozytywny wpływ na osiągnięcia sportowe i komfort życia. Moim celem jest nie tylko dostarczyć Ci wiedzę i narzędzia, ale także pomóc Ci w samodzielnym korzystaniu z nich w pełni. 

Wspieram w obszarze:

 • rozumienia i radzenia sobie z emocjami, w tym ze stresem
 • radzenia sobie z kryzysem w kontuzji, przerwie w karierze, etc.
 • znajdywaniu skutecznej motywacji, planowanie i układanie celów 
 • ćwiczeniu koncentracji i utrzymywanie skupienia w strategicznych momentach
 • mindfulness
 • budowania pewności siebie i bycia skutecznym,
 • od/znajdywania radości z trenowania 
 • budowaniu skutecznych nawyków
 • psychoedukacji i profilaktyki sportowej

Usługi:

 • Konsultacja psychologa sportu
 • Interwencja kryzysowa dla sportowca
 • Wsparcie psychologiczne
 • Konsultacje dla rodziców

Anna Cyrklewicz
Jestem psychoterapeutką i socjoterapeutką psychodynamiczną. Posiadam 17-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi młodzieżą oraz dorosłymi o różnej diagnozie. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów. Jestem w trakcie rekomendowanego kursu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie ukończyłam Psychodynamiczne Studium Psychoterapii i Socjoterapii Młodzieży. Pracuję pod stałą superwizjom certyfikowanych superwizorów. Nieustannie doskonalę swój warsztat uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach. Pracuję metodą psychodynamiczną, skoncentrowaną na przeniesieniu. Jest to metoda rozwiązywania problemów i leczenia zaburzeń psychicznych w oparciu o relację pacjenta z terapeutą. Praca tą metodą pozwala na budowanie bardziej satysfakcjonujących związków, wykorzystywanie swój potencjału i wprowadzanie korzystnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym.

Usługi:

 • Konsultacja psychoterapeutyczna dorosłych i młodzieży
 • Psychoterapia dorosłych
 • Psychoterapia młodzieży

Tomasz Saska

Specjalizuję się w dietetyce, psychodietetyce i promocji aktywności ruchowej. Jestem autorem publikacji na temat odżywiania, treningów i stylu życia. Współpracuję w tym zakresie z lokalnymi wydawnictwami prasowymi. Prowadzę szkolenia i edukacje w publicznych placówkach oświatowych. Stale podnoszę swoje kwalifikacje na Ślaskim Uniwersytecie Medycznym oraz na licznych konwencjach dotyczących nowoczesnych form treningu.

Usługi:

 • konsultacja dietetyczna
 • konsultacja psychodietetyczna
 • edukacja w zakresie żywienia i modyfikacje planu żywienia
 • analiza składu ciała
 • opracowanie planu aktywności fizycznej
 • współpraca nad redukcją masy ciała

Ewelina Seklecka
Jestem certyfikowaną facylitatorką i pscyhoterapeutką w trakcie certyfikacji w metodzie Lowena. Ukończyłam Szkołę Treningu Grupowego Haliny Nałęcz-Nieniewskiej, Kurs Analizy Transakcyjnej, pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracuję metodą A. Lowena (analiza bioenergetyczna), która łączy klasyczną psychoanalizę i pracę z ciałem. To połączenie oznacza, że podczas terapii staramy się zarówno zrozumieć siebie (dlaczego to się dzieje? dlaczego, po co ja to robię?) jak i dosłownie, cieleśnie poczuć siebie (jak reaguje moje ciało? jakie pojawiają się emocje? jakie emocje nie mogą się pojawić?). Stopniowo zwiększamy kontakt z ciałem, przywracamy jego żywotności, naturalną spontaniczność i swobodny przepływu energii życiowej. Odbudowując dobrą, bezpieczną relację z ciałem odbudowujemy relację samym/samą sobą, a w następstwie także z innymi ludźmi.

Usługi:

 • Konsultacja psychoterapeutyczna
 • Psychoterapia indywidualna

Kamila Balcerzak – aktualnie przebywa na urlopie
Jestem psychoterapeutą systemowym, socjoterapeutą, terapeutą pedagogicznym. Podejmuję pracę z nastolatkami 12+ i osobami dorosłymi skoncentrowaną na dążeniu do zmiany w celu poprawy dobrostanu psychicznego, zmniejszenia napięcia, uczucia lęku, złości, smutku. Na sesjach pracujemy nad zwiększeniem samoświadomości, określeniem celów terapeutycznych i wzmocnieniem motywacji do podjęcia działań. Podejmuję pracę krótkoterminową, skoncentrowaną na rozwiązaniach. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzonym rozwojem emocjonalno-społecznym oraz z trudnościami w uczeniu się. Prowadzę zajęcia terapeutyczne skoncentrowane na eliminowaniu trudności w funkcjonowaniu społecznym i edukacyjnym. Pracuję z rodzicami nad ich kompetencjami wychowawczymi, ale też pomagam w procesach diagnozy dziecka czy wdrażania odpowiedniej pomocy psychopedagogicznej np. w szkole.

Usługi:

 • Psychoterapia dorosłych
 • Psychoterapia i terapia młodzieży od 12 rż.
  • nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia koncentracji
  • zaburzenia ze spektrum autyzmu w tym zespół Aspergera
  • zaburzenia zachowania w tym zagrożenie niedostosowaniem społecznym
  • trudności w nawiązywaniu relacji
  • lękliwość, trudności w sytuacjach społecznych
  • wygórowane oczekiwania wobec siebie, perfekcjonizm
  • zachowania kompulsywne (np. obgryzanie skórek, szczypanie się, …)
  • obniżony nastrój i motywacja, zaniżona samoocena
 • Konsultacje dla rodziców i nauczycieli